1. הצטרפות וחברות במועדון
 • ההצטרפות למועדון הלקוחות ( להלן "המועדון") של חברת אופנת סגל בע"מ יבוא ושיווק (להלן "החברה" ) תתאפשר לכל המעוניין בכך, בכפוף למילוי טופס פרטים אישיים וחתימה במסגרת בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי החברה (להלן: "בקשת ההצטרפות"). האחריות על נכונות הפרטים ומהימנותם, ועדכון הפרטים ככול שיש שינוי, הינה על ממלא הטופס. החברה לא תדחה בקשת הצטרפות ולא תבטל חברות במועדון, אלא מטעמים סבירים כמתואר להלן.
 • החברות במועדון מותנת בין היתר במילוי טופס הסכמה להצטרפות המועדון הכוללת את הפרטים האישיים כגון: שם מלא, ת.ז, תאריך לידה, כתובת ומספר נייד והסכמה על קבלת דיוור או פרסום מחברת אופנת סגל בע"מ לטלפון הנייד ו/או לכתובת הדואר או לכתובת הדואר האלקטרוני. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו של החבר.
 • למען הסר ספק מובהק כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, חתימת החברים על גבי טופס ההסכמה להצטרפות ובמסגרתו נותנים החברים את הסכמתם לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לחברת " אופנת סגל בע"מ" לעשות שימוש בנתונים לצרכי דיוור או פרסום. יובהר כי כל מידע אודות חבר המועדון שהצטבר בקשר להיותו חבר מועדון ייחשב לקניינה של חברת "אופנת סגל בע"מ" והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע, כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנה הפרטיות.
 • כל חבר רשאי לדרוש מחברת " אופנת סגל בע"מ" בכתב בלבד להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.
 • פרטי חבר המועדון ישמרו במאגר המידע של החברה.
 • ככל וחבר המועדון יתנגד לשימוש במידע אודותיו, יהא עליו להודיע במכתב רשום לחברה ובמקרה זה יימחק שמו ממאגר המידע והוא ייחשב כמי שפרש מהמועדון.
 • בכפוף לאמור בתכנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל יישארו בידיי החברה, ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי החברה ו/או מטעמה.

 

 1. הגדרות:
 • "חבר"- לקוח שהסדיר את טופס ההצטרפות, מילא וחתם על בקשת ההצטרפות, החברה אישרה את חברותו במועדון.
 • "הטבות מועדון"- הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן: (א) הנחה קבועה כמופרט בסעיף 5 להלן (ב) הזכות להטבת יום הולדת כמתואר בסעיף 6.
 • "הרשת"- רשתות החנויות המופעלות על ידי החברה, למעט חנויות עודפים ו/או חנויות כמצוין בתקנון זה.

 

 

 1. הצטרפות למועדון ותקופת החברות:
 • ההצטרפות למועדון תיעשה בחנויות הרשת באמצעות מילוי וחתימה על טופס הצטרפות והסכמה.
 • החבר יעדכן את המועדון בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות.
 • תקופת החברות במועדון (להלן "תקופת החברות") תתחיל במועד מילוי וחתימה על טופס הצטרפות והסכמה, ותסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם):
 • בתום שנה אחת מיום ההצטרפות, החברות המועדון תחודש באופן אוטומטי לשנה הבאה
 • במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה.
  • תקופת חידוש תחילתה במועד שבו יחולו התנאים המפורטים להלן: הסתיימה תקופת החברות הראשונה, או תקופת חידוש קודמת, לפי העניין. תקופת החידוש תסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום ההרשמה למועדון או חידושו;  (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה. (להלן "תקופת החידוש" ).

 

 1. כרטיס החברות
 • חברות במועדון ניתנת לחבר באופן אישי ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר. החברות במועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים ואינם תאגידים.
 • הזכות להטבות המועדון בקנייה מותנת בהצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה בלבד של החבר ( להלן: "תעודה מזהה").
 • בכרטיס החברות ניתן יהיה לעשות שימוש בכל הסניפי הרשת בישראל, למעט חנויות העודפים.
 • חבר המועדון יהיה זכאי להטבות המועדון כמפורט להלן. לא ניתן יהיה לממש בו זמנית בעסקה בודדת את הטבת יום ההולדת וההטבה הקבועה, אלא אך ורק בעסקאות נפרדות. כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים או הטבות מסוימות ( כפי שהוגדרו עפ"י שיקול דעתה של הבלעדי של החברה) תהיה רשאית החברה להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות המועדון.
 • החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ופעל בניגוד להוראות התקנון.
 • במקרה של שימוש במועדון שלא בתום לב, החברה רשאית להפסיק את החברות במועדון הלקוחות לאלתר.

 

 1. הטבה קבועה- הנחה לחברי המועדון
 • ללקוחות המועדון תהיה קבועה של 20% מסך החשבון.
 • בעת מבצעים רשתיים לא יתאפשר כפל הנחות.
 • ניתן לממש את ההטבה רק לאחר הצגת תעודה מזהה של החבר.
 • החברה רשאית על פי שיקול דעתה להוציא מוצרים מההנחה הקבועה.

 

 1. הטבת יום הולדת
 • הטבת יום ההולדת תקפה עבור בעל הכרטיס בלבד, כנגד הצגת ת"ז, וניתן לממשה בחודש הקלנדארי (הלועזי) שבו חל יום הולדתו של החבר.
 • הטבת יום ההולדת של חבר המועדון הינה 30% הנחה למימוש חד פעמי בחנויות הרשת, למעט חנויות העודפים. אין כפל מבצעים והנחות בהטבת יום ההולדת.
 • החברה רשאית לשנות מעת לעת את ההטבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. זכויות החברה:

מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:

 • לעדכן על פי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות, ומבצעים אחרים, הכול על פי שיקול הדעת הבלעדי והמחולט של החברה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש- הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • בכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת החברה מובהר מפורשות כי דמי הצטרפות ו/או דמי חידוש לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות בכל שלב שהוא ו/או לשנות את תנאיו ואת ההטבות הניתנות לחברים בו.
 • החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים, לשיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה: שימוש לרעה בחבר המועדון, סכסוך בין החברה ללקוח מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות של הלקוח כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שהלקוח התחייב לבצעו כלפי החברה, התנהגות לקוח באופן פוגע כלפי החברה, ו/או בתחום חנויות החברה וכיוצ"ב.
 • החברה לא תמסור את פרטי המשתמשת, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמשת ו/או מי מטעמה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמשת לבין החברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי המשתמשת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצעה המשתמשת (לרבות מי מטעמה) מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה המשתמשת איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה, האתר. למשתמשת לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה כאמור והיא לא תטען בדיעבד כי לא נתנה הסכמתה לעניין זה.

     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמשת מסכימה לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול          דעתה, את פרטי המשתמשת אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי המשתמשת מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

 • מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמשת לכך שפרטי המשתמשת יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי המשתמשת שימוש למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול המועדון ומתן, לרבות לצרכי יצירת קשר עם המשתמשת כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמשת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), בכפוף לקבלת הסכמות לפי הדין (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרת על פי דין; ו-(ה) למילוי חובותיה של החברה לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמשת למטרות הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 • חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמשות במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות  ו/או ההתקשרות מול החברה אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשת. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת המשתמשת (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים), בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות המשתמשת ללא הסכמתה ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דוא"ל: info@segal-fashion.co.il.

 

 1. כללי
 • תקנון זה יחול על כל חברי המועדון.
 • אלא אם ייקבע אחרת מפורשות בכתב, לא יתקיים כפל מבצעים ו/או הטבות.
 • המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובהתאם להוראות הדין החל.
 • המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב נוסח החדש, בהתאם להוראות הדין החל. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי באתר החברה.
 • מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי לשון נקבה.
 • תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות, וכל חבר מועדון המחזיק בחברות ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
 • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • ניתן לעיין בתקנון המועדון באתר החברה
 • ט.ל.ח

מועדון לקוחות

בואו להיות חברים במועדון הלקוחות של סגל.
אנו מזמינים אתכם להצטרף ולהתעדכן:
קולקציות חדשות, מבצעים והנחות בלעדיות.

  * שדה חובה
  * שדה חובה
  * שדה חובה